Terms of Services

Terma ini kali terakhir dikemas kini pada 23 Febuari 2023.

Perkhidmatan ini disediakan oleh I-Serve Payment Gateway Sdn Bhd (Syarikat No. 201501003085 (1128417-K)) ("Zapp" atau "Kami") tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di sini ("Terma-terma dan Syarat-syarat" dan "Perjanjian") menetapkan terma dan syarat akses dan penggunaan Aplikasi oleh anda. Dengan mengaktifkan dan menggunakan Perkhidmatan ini, anda tanpa syarat, menerima, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma dan Syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini.

ZAPP TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN/ KEHILANGAN PENDAPATAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNA MENGGUNAKAN MAKLUMAT YANG TIDAK TEPAT / PALSU / DISEBABKAN OLEH AKSES TANPA KEBENARAN ANDA ATAU PERUBAHAN MAKLUMAT ANDA YANG DIHANTAR DAN / ATAU DITERIMA MELALUI PERKHIDMATAN. BUTIRAN LANJUT BOLEH DILIHAT DALAM KLAUSA 11.3.

 • Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, terma-terma berikut hendaklah mempunyai makna sebagaimana diperuntukkan di bawah:

 • “Akaun”
 • bermaksud akaun dompet elektronik anda yang dibuat dengan Zapp iaitu:

  1. pautan ke nombor telefon Peranti Mudah Alih anda;
  2. diurus dan diseliakan oleh Zapp; dan
  3. yang merekodkan, antara lain, jumlah Wang Elektronik yang terdapat di dalam dompet elektronik untuk kegunaan anda;
 • “Aplikasi”
 • bermaksud aplikasi perisian yang dinamakan sebagai "Zapp" atau nama lain yang mungkin kami ditentukan dari semasa ke semasa yang beroperasi pada Peranti Mudah Alih;

 • “Baki Yang Tersedia”
 • bermaksud dana dalam bentuk Wang Elektronik yang boleh digunakan pada bila-bila masa tertakluk kepada Had Dompet;

 • “Akaun Asas”
 • bermaksud Akaun dengan ciri-ciri seperti yang diterangkan dalam Klausa 4.1;

 • “Hari Bekerja”
 • bermaksud mana-mana hari selain Sabtu, Ahad dan cuti umum di mana bank-bank di Selangor, Malaysia dibuka untuk perniagaan.

 • “Caj”
 • mempunyai maksud seperti yang ditetapkan dalam Klausa 6 di bawah ini

 • “Had Transaksi Harian"
 • bermaksud had yang dikenakan ke atas Transaksi yang berkaitan dalam mana-mana satu (1) hari kalendar;

 • “Wang Elektronik”
 • bermaksud nilai tunai yang disimpan dalam bentuk digital yang disediakan oleh Zapp sebagai pertukaran untuk wang yang dibayar terlebih dahulu kepada Zapp dan yang boleh anda gunakan melalui Aplikasi untuk melakukan Transaksi;

 • “Force Majeure”
 • bermaksud sebarang sebab yang tidak tersenarai di dalam kawalan Zapp termasuk tetapi tidak terhad kepada kuasa Tuhan, banjir, bencana alam, tanah runtuh, runtuhan lumpur, hakisan tanah, ribut, kebakaran, gempa bumi, perang, rusuhan, kekecohan awam, malapetaka semulajadi, pertikaian industri dalam apa jua bentuk, tindakan kerajaan, sekatan kerajaan, rampasan, perubahan undang-undang, mogok, sekatan pergerakan, sekatan, wabak dan pandemik serta gangguan atau kegagalan perkhidmatan utiliti termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan elektrik, kuasa, gas, air atau telekomunikasi;

 • “Pindahan Dana”
 • bermaksud perkhidmatan yang membolehkan anda memindahkan Wang Elektronik daripada Akaun anda ke Akaun pengguna lain dan/atau ke akaun bank anda sendiri yang diselenggarakan oleh institusi kewangan berlesen di Malaysia;

 • “Hak Harta Intelek”
 • bermaksud hak dalam, dan berhubung dengan, apa-apa paten, reka bentuk berdaftar, hak reka bentuk, tanda dagangan, nama dagangan dan perniagaan (termasuk semua asset tidak ketara yang berkaitan dengan mana-mana tanda dagangan atau nama perniagaan perdagangan), hak cipta dan hak yang berkaitan, hak moral, pangkalan data, nama domain, semikonduktor dan hak topografi lain dan model utiliti, dan termasuk faedah semua pendaftaran, permohonan untuk mendaftar dan hak untuk memohon pendaftaran mana-mana item yang disebut di atas dan semua hak dalam bentuk mana-mana item yang disebut di atas, masing-masing untuk tempoh penuh mereka (termasuk sebarang pelanjutan atau pembaharuannya);

 • “KYC”
 • bermaksud "Kenali Pelanggan Anda" yang merupakan proses mendapatkan dokumen sokongan lanjut seperti foto ID pengguna untuk tujuan pengesahan;

 • “Peranti Mudah Alih”
 • bermaksud peranti telekomunikasi mudah alih dan tanpa wayar berserta aksesori termasuk tetapi tidak terhad kepada telefon pintar dan tablet mudah alih yang anda gunakan untuk mengakses dan/atau menggunakan Perkhidmatan;

 • “Had Transaksi Bulanan"
 • bermaksud had yang dikenakan ke atas Transaksi yang berkaitan dalam mana-mana satu (1) bulan;

 • “Pembayaran”
 • bermaksud pembayaran kepada Zapp dan/atau Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan menggunakan Wang Elektronik melalui Aplikasi.

 • “Peniaga yang Mengambil Bahagian”
 • bermaksud peniaga yang ditetapkan oleh Zapp untuk menjual barangan dan/atau perkhidmatan sebagai pertukaran untuk Wang Elektronik melalui Aplikasi;

 • “PIN”
 • bermaksud nombor pengenalan peribadi 6 digit;

 • “Akaun Premium”
 • bermaksud Akaun dengan ciri-ciri seperti yang diterangkan dalam Klausa 4.2;

 • “Polisi Bayaran Balik”
 • bermaksud dasar bayaran balik seperti yang dinyatakan dalam Klausa 9 di sini atau mungkin ditentukan dari semasa ke semasa oleh Zapp berkenaan dengan Perkhidmatan;

 • “Perkhidmatan”
 • bermaksud perkhidmatan nilai tersimpan yang disediakan oleh Zapp melalui Aplikasi yang membolehkan anda melakukan transaksi yang dinyatakan dalam Klausa 3.3;

 • “Sistem”
 • bermaksud perisian untuk penggunaan Aplikasi;

 • “Tambah nilai”
 • bermaksud penambahan Wang Elektronik ke dalam Akaun anda menggunakan kaedah sedemikian, termasuk tetapi tidak terhad kepada melalui perbankan dalam talian atau kad debit yang dipautkan ke Akaun anda;

 • “Transaksi”
 • bermaksud transaksi yang anda lakukan melalui Perkhidmatan termasuk:

  1. Bayaran (Imbas dan Bayar/Pembelian Dalam Aplikasi);
  2. Piindahan Dana; Atau
  3. apa-apa perkhidmatan lain yang mungkin diperkenalkan oleh Zapp dari semasa ke semasa;
 • “PIN Transaksi”
 • bermaksud PIN mudah alih yang anda cipta untuk kegunaan Akaun anda

 • “Had Dompet”
 • bermaksud jumlah maksimum dana yang boleh disimpan dalam Akaun anda pada bila-bila masa sebagaimana yang diluluskan oleh Zapp ;

 • “Wang Wallet”
 • bermaksud nilai tunai yang ada dalam Akaun anda;

 • “Anda atau Pengguna"
 • bermaksud orang yang menggunakan dan/atau mengakses Perkhidmatan;

 • “Zapp ID”
 • bermaksud pengenalan pengguna yang anda cipta untuk mengakses Akaun anda;

 • 2.1
 • Untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda dikehendaki mendaftar dan membuat Akaun. Dengan mendaftar dan membuat Akaun, anda menjamin bahawa anda mempunyai perkara berikut:

  • kad pengenalan Malaysia yang sah;
  • Nombor Pasport yang sah (terpakai untuk bukan warganegara sahaja);
  • umur minimum 13 tahun dan ke atas, jika anda berumur antara 13-18 tahun, ibu bapa atau penjaga anda mesti bersetuju dengan Terma dan Syarat ini sebelum anda boleh menggunakan Perkhidmatan;
  • alamat e-mel yang sah; Dan
  • nombor telefon bimbit yang sah yang didaftarkan di Malaysia.
 • 2.2
 • Untuk membuat Akaun, anda mesti memberikan kami maklumat yang betul dan terkini seperti yang diminta oleh Zapp. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang pengenalan atau dokumen berkanun perniagaan seperti yang mungkin diminta oleh Zapp dari semasa ke semasa.

 • 2.3
 • Anda memberi kuasa kepada Zapp, secara langsung atau melalui pihak ketiga, untuk membuat sebarang pertanyaan yang dianggap perlu bagi kami untuk mengesahkan identiti anda. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, meminta anda untuk mendapatkan maklumat atau dokumentasi lanjut, yang memerlukan anda mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan pemilikan alamat e-mel atau instrumen kewangan anda, memesan laporan kredit atau mengesahkan maklumat anda terhadap pangkalan data pihak ketiga atau melalui sumber lain.

 • 2.4
 • Zapp berhak untuk meminta maklumat tambahan daripada anda, selain daripada apa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, untuk membolehkannya mematuhi kewajipan/tindakan pencegahan pengubahan wang haram. Anda bersetuju untuk mematuhi sebarang permintaan untuk mendapatkan maklumat lanjut kerana kami semunasabahnya memerlukan untuk membolehkan kami mematuhi kewajipan/tindakan pencegahan pengubahan wang haram kami. Ini mungkin termasuk, tanpa batasan, menghendaki anda untuk faks, e-mel atau sebaliknya memberikan kami dokumen tertentu dalam jangka masa yang ditetapkan.

 • 2.5
 • Anda dikehendaki memastikan bahawa maklumat anda adalah terkini dan memberikan maklumat terkini yang relevan seperti yang diminta oleh Zapp dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat percanggahan antara maklumat yang ditunjukkan dalam Akaun anda dan maklumat yang terkandung di dalam dokumen yang disediakan untuk pengesahan, Zapp berhak untuk meminda maklumat tersebut supaya ia mematuhi dokumen yang diberikan.

 • 2.6
 • Anda mestilah pemilik mutlak Akaun, dan menggunakan Perkhidmatan hanya bagi pihak anda sendiri. Apa-apa arahan dan/atau pengesahan yang dibuat melalui Akaun akan dianggap telah anda keluarkan walaupun maklumat, arahan dan/atau pengesahan sedemikian mungkin telah dikeluarkan oleh pihak ketiga, sama ada dibenarkan atau sebaliknya, Zapp akan menganggap bahawa Perkhidmatan telah diakses secara sah.

 • 2.7
 • Setiap Pengguna hanya berhak untuk mempunyai satu (1) Akaun pada satu-satu masa. Jika anda didapati mempunyai lebih daripada satu (1) Akaun, kami akan memaklumkan anda untuk memilih Akaun pilihan anda. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan penamatan salah satu Akaun anda mengikut budi bicara kami tanpa memberi notis lanjut kepada anda.

 • 3.1
 • Penyediaan Perkhidmatan dan pengaktifan Akaun anda disediakan kepada anda oleh Zapp mengikut budi bicara mutlaknya. Anda hanya boleh menggunakan Perkhidmatan sebaik sahaja Akaun anda diaktifkan dan semasa penggunaan Aplikasi atau Perkhidmatan anda, hendaklah dengan tegas selaras mematuhi Terma dan Syarat ini.

 • 3.2
 • Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penggunaan Perkhidmatan melalui Akaun anda. Apa-apa arahan, pengesahan dan / atau komunikasi yang dihantar dari Akaun anda akan dianggap telah anda hantar dan / atau keluarkan tanpa mengira sama ada arahan, pengesahan dan / atau komunikasi tersebut sebenarnya anda hantar atau sebaliknya.. Anda hendaklah bertanggungjawab secara peribadi dan bertanggungjawab ke atas penggunaan Akaun anda termasuk tetapi tidak terhad kepada semua Transaksi yang dilakukan dan/atau diurus niaga menggunakan Akaun sebaik sahaja Transaksi tersebut disahkan tanpa mengira sama ada Transaksi tersebut lakukan /urus niaga melainkan ia boleh dibuktikan bahawa Transaksi tersebut telah tersilap diurus niaga disebabkn oleh ralat di pihak Zapp.

 • 3.3
 • Perkhidmatan yang disediakan oleh Zapp kepada anda adalah seperti berikut:

  1. Pembayaran;
  2. Pindahan Dana ke akaun bank anda sendiri yang diselenggarakan dengan institusi kewangan berlesen di Malaysia;
  3. Pindahan Dana ke Akaun Pengguna Zapp yang lain; Dan
  4. Sebarang perkhidmatan lain boleh disediakan oleh kami dari semasa ke semasa.
 • 3.4
 • Zapp akan menyimpan dana anda dalam akaun terkumpul berasingan daripada dana korporatnya, dan ia tidak akan menggunakan dana anda untuk pemiutangnya sekiranya berlaku kebankrapan. Dana terkumpul digunakan semata-mata untuk membuat pembayaran kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian, dan mereka juga boleh dikembalikan semula kepada Pengguna jika perlu. Anda tidak akan menerima apa-apa faedah atau pendapatan lain ke atas jumlah Akaun anda. Zapp boleh melabur dana tersebut dalam aset ringgit cair berkualiti tinggi seperti yang dibenarkan dan/atau dihadkan oleh Bank Negara Malaysia dalam Garis Panduan Wang Elektronik (E-Money) di mana pendapatan yang diperoleh daripadanya akan anda ketepikan. Walau bagaimanapun, Zapp mungkin menerima sejumlah daripada jumlah yang dipegang oleh Zapp bagi pihak anda. Anda bersetuju untuk memberikan hak anda kepada Zapp untuk sebarang pendapatan yang diperoleh daripada dana anda.

 • 3.5
 • Zapp tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos, kerugian atau kerosakan (sama ada langsung atau tidak langsung) atau kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan atau apa-apa kerugian yang berbangkit akibat daripada penggunaan Perkhidmatan oleh Pengguna untuk tujuan yang tidak dibenarkan.

 • 3.6
 • Zapp berhak untuk mengenakan had yang berbeza terhadap Akaun anda dari semasa ke semasa, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  1. jumlah nilai yang anda boleh tambah ke Akaun anda pada satu-satu masa
  2. dana agregat yang disalurkan ke Akaun anda; dan
  3. jumlah maksimum yang boleh anda bayar kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian.
 • 4.1
 • Dompet Asas

 • 4.1.1
 • Had Dompet adalah Ringgit Malaysia Dua Ratus (RM200.00) sahaja.

 • 4.1.2
 • Had Transaksi Bulanan adalah Ringgit Malaysia Satu Ribu dan Lima Ratus (RM1,500.00) sahaja untuk semua Transaksi Pembayaran. Terdapat had transaksi tahunan yang dikenakan setiap tahun kalendar iaitu Ringgit Malaysia Lima Belas Ribu (RM15,000.00) sahaja untuk semua Transaksi.

 • 4.1.3
 • Untuk mendaftar sebagai Pengguna Akaun Asas ini, bakal pengguna mestilah berumur 13 tahun ke atas dan memberikan nama penuh mereka seperti di dalam kad pengenalan Malaysia / pasport, kewarganegaraan, nombor telefon dan alamat e-mel. Bakal pengguna yang berumur antara 13-18 tahun mesti mendapatkan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk mengguna dan mendaftar Akaun.

 • 4.2
 • Dompet Premium

 • 4.2.1
 • Had Dompet adalah Ringgit Malaysia Satu Ribu dan Lima Ratus (RM1,500.00) sahaja.

 • 4.2.2
 • Gabungan Had Transaksi Bulanan untuk semua Transaksi termasuk "Transaksi Pembayaran", dan "Pindahan Dana" adalah Ringgit Malaysia Empat Ribu dan Lima Ratus (RM4,500.00) sahaja.

 • 4.2.3
 • Had Pindahan Dana ke akaun bank Pengguna sendiri adalah dihadkan pada Ringgit Malaysia Lima Puluh (RM50.00) sahaja bagi setiap Transaksi dan jumlah Ringgit Malaysia Satu Ribu dan Lima Ratus (RM1,500.00) sahaja sebulan.

 • 4.2.4
 • Terdapat had transaksi tahunan yang dikenakan setiap tahun kalendar iaitu Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000.00) sahaja untuk semua Transaksi.

 • 4.2.5
 • Untuk menaik taraf ke Akaun Premium, semua pengguna mestilah berumur 18 tahun ke atas dan melengkapkan prosedur KYC dengan mengemukakan nama mereka seperti kad pengenalan Malaysia, pasport atau dokumentasi identiti yang lain (jika ada) yang akan tertakluk kepada proses pengesahan untuk memastikan pematuhan dengan semua perundangan dan peraturan yang berkaitan.

 • 4.3
 • Kami berhak untuk menolak sebarang permohonan oleh Pengguna mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memberikan apa-apa sebab, dan keputusan kami adalah muktamad dan konklusif.

 • 5.1
 • Anda boleh menggunakan Wang Dompet yang disimpan dalam Akaun anda untuk membeli barangan dan/atau perkhidmatan daripada Peniaga yang Mengambil Bahagian melalui internet. Atas sebab keselamatan, kami mungkin mengehadkan jumlah atau bilangan Transaksi yang boleh anda lakukan dengan Akaun anda.

 • 5.2
 • Setiap kali anda menggunakan Wang Dompet dalam Akaun anda, anda dengan ini memberi kuasa kepada kami untuk mengurangkan/memotong Baki yang Tersedia dalam Akaun anda mengikut jumlah Transaksi dan sebarang yuran yang dikenakan. Anda hanya boleh membuat pembayaran menggunakan Wang Dompet setakat mana anda mempunyai baki yang mencukupi dalam Akaun untuk menyokong Transaksi tersebut. Anda tidak dibenarkan membuat pembelian melebihi baki tersebut. Kami tidak akan memberikan kredit berkaitan dengan penggunaan Wang Dompet dengan Akaun anda.

 • 5.3
 • Anda hendaklah, pada setiap masa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Transaksi yang dilakukan dan yuran yang ditanggung oleh jumlah Wang Dompet yang diperuntukkan ke Akaun anda. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan butiran Akaun anda. Anda tidak boleh mendedahkan apa-apa butiran Akaun anda kepada sesiapa. Jika individu lain mengakses Akaun anda, kami akan menganggap ini seolah-olah anda bersetuju dengan kebenaran tersebut untuk penggunaan tersebut dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang penyalahgunaan Akaun, Transaksi dan yuran yang anda tanggung disebabkan oleh penggunaan tersebut. Dalam apa jua keadaan, anda mesti memberitahu kami dengan segera tentang sebarang penggunaan Akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan lain mengenai Akaun yang anda ketahui.

 • 5.4
 • Sebarang maklumat, arahan dan/atau pengesahan yang dihantar daripada Akaun akan dianggap telah anda keluarkan walaupun maklumat, arahan dan/atau pengesahan sedemikian mungkin telah dikeluarkan oleh pihak ketiga, sama ada dibenarkan atau sebaliknya, Zapp akan menganggap bahawa Perkhidmatan telah diakses secara sah dan Transaksi yang dilakukan adalah sah. Kami tidak mempunyai apa-apa kawalan dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas Transaksi untuk barangan dan/atau perkhidmatan yang dilakukan dengan Akaun anda. Kami tidak dapat memastikan bahawa Peniaga yang Mengambil Bahagian yang anda berurusan akan benar-benar melengkapkan Transaksi.

 • 5.5
 • Kami akan memaklumkan anda sama ada Pembayaran anda telah diterima, tertangguh, dibatalkan atau diterima dan dilaksanakan melalui Aplikasi.

 • 5.6
 • Anda boleh melihat sejarah Transaksi anda sehingga tiga puluh (30) hari sebelumnya dengan log masuk ke Aplikasi. Anda hendaklah selalu log masuk ke dalam Aplikasi untuk menyemak dan mengesahkan semua Transaksi anda termasuk, Batasan tetapi tidak terhad kepada, jumlah dan maklumat penerima.

 • 6.1
 • Kami boleh mengikut budi bicara kami sendiri dari semasa ke semasa untuk mengenakan apa-apa caj atau yuran bagi penggunaan Perkhidmatan dan/atau caj tambahan untuk Perkhidmatan tertentu, jika caj tersebut terpakai.

 • 6.2
 • Zapp akan mengenakan bayaran kepada Pengguna yang melakukan Pindahan Dana ke akaun bank mereka sendiri. Caj adalah sebanyak RM0.53 bagi setiap Transaksi Pemindahan Dana. Caj akan ditolak daripada Akaun anda. Walau bagaimanapun, jika Transaksi Pemindahan Dana tersebut tidak berjaya, caj tersebut tidak akan dikembalikan.

 • 6.3
 • Dengan mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda tanpa syarat bersetuju untuk menanggung semua caj dan bayaran di mana sahaja yang berkenaan semasa mengakses Aplikasi dan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada caj telefon dan caj internet. Semua caj adalah bersamaan dengan caj penyedia perkhidmatan dan tiada caj tambahan akan dikenakan tanpa notis terlebih dahulu.

 • 6.4
 • Zapp berhak untuk mengenakan sebarang cukai yang dikenakan seperti Cukai Jualan dan Perkhidmatan, jika pembekalan yang dibuat di bawah Terma dan Syarat ini adalah pembekalan bercukai.

 • 7.1
 • Anda bersetuju dan menerima bahawa anda akan bertanggungjawab untuk memasukkan nombor akaun bank / ID Zapp / butiran lain benefisiari bagi permintaan Pindahan Dana. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan dipertanggungjawabkan dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang transaksi salah yang timbul daripada atau berkaitan dengan anda memasukkan nombor akaun bank, maklumat benefisiari dan / atau apa-apa butiran lain yang salah / tidak betul / tidak lengkap. Jika Pindahan Dana disediakan untuk anda, ia boleh digunakan untuk pemindahan dana daripada Akaun anda ke Akaun milik pihak ketiga yang dikekalkan dengan kami dan/atau dengan pihak lain.

 • 7.2
 • Anda bersetuju bahawa rekod arahan yang diberikan dan Transaksi dengan kami akan menjadi bukti muktamad dan terikat untuk semua tujuan dan boleh digunakan sebagai bukti dalam mana-mana prosiding. Walau bagaimanapun, jika anda mempertikaikan sebarang Transaksi yang tertera di dalam rekod Transaksi anda, kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami dan dianggap wajar untuk menjalankan apa-apa penyiasatan mengenai Transaksi yang dipertikaikan. Penemuan kami dalam mana-mana penyiasatan yang dijalankan berhubung dengan Akaun anda adalah muktamad dan konklusif.

 • 8.1
 • Perlindungan untuk Pindahan Dana yang tidak dibenarkan dan Ralat

 • Dalam apa jua keadaan, jika terdapat Pindahan Dana yang tidak dibenarkan, atau ralat berlaku dalam Akaun anda (kecuali sebarang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau ralat yang berlaku di dalam persekitaran yang tidak dihoskan oleh Zapp), Zapp akan membayar balik kepada anda jumlah penuh bagi setiap Pindahan Dana yang tidak dibenarkan yang layak selagi anda mengikuti prosedur di bawah:

 • 8.1.1
 • Pindahan Dana yang tidak dibenarkan berlaku apabila Pindahan Dana dibuat menggunakan Akaun anda yang tidak anda benarkan dan tidak memberi manfaat kepada anda. Contohnya, jika seseorang menyalahgunakan kata laluan anda untuk mengakses Akaun anda dan membuat Pindahan Dana daripada Akaun anda, Pindahan Dana yang tidak dibenarkan telah berlaku. Jika anda membenarkan seseorang mengakses Akaun anda (dengan memberikan mereka maklumat log masuk anda) dan mereka membuat Pindahan Dana tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, maka anda bertanggungjawab terhadap sebarang penggunaan yang telah terhasil.

 • 8.2
 • Keperluan pemberitahuan

 • 8.2.1
 • Anda harus segera memberitahu Zapp jika anda percaya:

  1. terdapat Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau akses yang tidak dibenarkan ke Akaun anda tanpa pengetahuan dan/atau persetujuan anda;
  2. terdapat ralat dalam sejarah Transaksi Akaun anda;
  3. log masuk atau kata laluan Akaun anda telah dikompromi atau disalahgunakan; Atau
  4. anda memerlukan maklumat lanjut mengenai Pindahan Dana yang disenaraikan pada sejarah Transaksi atau pengesahan Pemindahan Dana.
 • 8.2.2
 • Untuk layak mendapat perlindungan bagi Pindahan Dana yang tidak dibenarkan, anda mesti memaklumkan kepada kami dalam masa lima belas (15) hari selepas sebarang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan pertama kali muncul dalam rekod sejarah Transaksi Akaun anda. Kami akan memberitahu anda mengenai hasil siasatan kami, di mana keputusan yang dibuat kami adalah muktamad.

 • 8.2.3
 • Anda harus sentiasa log masuk ke Akaun anda dan menyemak sejarah Transaksi anda untuk memastikan bahawa tidak ada kesilapan atau Pindahan Dana yang tidak dibenarkandan memastikan bahawa setiap Pindahan Dana atau Pembayaran adalah tepat dan telah anda lakukan;

 • 8.2.4
 • Bagi Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan dalam Akaun anda, anda hendaklah memberitahu kami seperti berikut:

  Alamat emel : hellocs@i-serve.com.my

  Talian Khidmat Pelanggan Zapp : +603-376616211

 • 8.2.5
 • Apabila anda memberitahu kami, anda hendaklah memberikan kami semua maklumat berikut:

  1. nama penuh, nombor telefon bimbit dan alamat e-mel anda yang didaftarkan untuk Akaun anda;
  2. Penerangan mengenai sebarang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan yang disyaki serta penjelasan tentang mengapa anda percaya ia tidak betul atau mengapa anda memerlukan maklumat lanjut untuk mengenal pasti Pindahan Dana; Dan
  3. jumlah sebarang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan yang disyaki.

  Jika anda memberitahu kami secara lisan, kami mungkin menghendaki anda menghantar aduan atau pertanyaan anda secara bertulis dalam tempoh sepuluh (10) Hari Bekerja. Sepanjang siasatan kami dijalankan, kami mungkin meminta maklumat tambahan daripada anda.

 • 8.3
 • Pindahan Dana Mencurigakan atau Ralat

 • 8.3.1
 • Sebaik sahaja anda memaklumkan kami tentang sebarang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau ralat yang disyaki, atau kami sebaliknya mengetahuinya, kami akan melakukan perkara berikut:

  1. Kami akan menjalankan siasatan untuk menentukan sama ada terdapat Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan yang layak mendapat perlindungan;
  2. Kami akan menamatkan siasatan kami dalam masa empat belas (14) Hari Bekerja dari tarikh kami menerima atau mengakui pemberitahuan anda tentang Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan yang disyaki. Dalam apa jua keadaan, kami mungkin memerlukan lebih banyak masa, kami mungkin mengambil masa sehingga tiga puluh (30) Hari Bekerja untuk menyelesaikan siasatan kami;
  3. Jika kami menentukan bahawa terdapat Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan, kami akan memaklumkan dan mengemas kini status siasatan dan pemberitahuan kredit ke dalam Akaun anda dalam tempoh tujuh (7) Hari Bekerja dari tarikh penentuan kami;
  4. Jika kami memutuskan bahawa tiada Pindahan Dana yang tidak dibenarkan atau kesilapan, kami akan menyertakan penjelasan mengenai keputusan kami dalam e-mel kami kepada anda. Anda boleh meminta salinan dokumen yang digunakan dalam siasatan kami.
 • 8.4
 • Kesilapan Zapps

 • Kami akan membetulkan apa-apa kesilapan yang telah kami temui. Jika ralat menyebabkan anda menerima kurang daripada jumlah yang sepatutnya anda berhak, Zapp akan mengkreditkan / memasukkan perbezaannya ke Akaun anda. Jika ralat menyebabkan penerimaan anda lebih daripada jumlah yang betul yang anda berhak, Zapp akan mendebitkan jumlah tambahan daripada Akaun anda. Kami akan menghantar pemberitahuan kepada anda mengenai pengkreditan atau pendebitan Akaun anda jika ada.

 • 8.5
 • Kesilapan Anda

 • Jika anda tersilap membuat Pindahan Dana kepada pihak yang salah, atau memasukkan jumlah yang salah dalam Pindahan Dana (contohnya, berdasarkan kesalahan menaip), satu-satunya penyelesaian anda adalah menghubungi pihak yang menerima pindahan dan meminta mereka membayar balik Pindahan Dana. Zapp tidak akan membayar balik kepada anda atau membalikkan Pindahan Dana yang telah anda buat secara silap sendiri.

 • 8.6
 • Lindungi akaun anda

 • 8.6.1
 • Anda bersetuju untuk melaksanakan tindakan berikut bagi melindungi Akaun anda dengan:

  1. tidak terlibat dalam mana-mana Aktiviti Terhad seperti yang diterangkan dalam Klausa 15;
  2. menyimpan butiran Akaun dan kata laluan anda dengan selamat;
  3. tidak membenarkan orang lain mengakses atau menggunakan akaun, PIN Transaksi atau butiran kata laluan anda;
  4. tidak mendedahkan butiran Akaun atau kata laluan atau PIN Transaksi anda kecuali apabila menggunakan Perkhidmatan;
  5. tidak mencipta kata laluan anda dengan cara yang boleh difahami oleh orang lain;
  6. tidak memilih kata laluan yang lebih senang untuk anda ingati seperti deretan huruf atau nombor yang mudah diteka;
  7. mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan bahawa tiada orang lain mengetahui kata laluan anda apabila anda menggunakannya; Dan
  8. mematuhi semua arahan munasabah yang mungkin kami keluarkan mengenai bagaimana cara anda boleh melindungi Akaun anda.
 • 9.1
 • Sekiranya anda memerlukan bayaran balik berkenaan dengan sebarang yuran atau Pembayaran yang dibuat terhadap Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya, sila hubungi Zapp di hellocs@i-serve.com.my. Tertakluk kepada kepuasan hati Zapp yang menentukan secara menyeluruh bahawa Wang Dompet anda telah ditolak secara salah daripada Akaun anda bagi Pembayaran oleh Zapp disebabkan oleh kesilapan teknikal Zapp di mana percubaan Transaksi anda telah gagal. Zapp boleh memulangkan Wang Dompet tersebut ke Akaun yang telah ditolak secara salah.

 • 9.2
 • Zapp tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang anda mungkin ada dengan Peniaga yang Mengambil Bahagian terhadap sebarang pembelian barangan dan/atau perkhidmatan menggunakan Perkhidmatan. Anda adalah bertanggungjawab untuk menghubungi Peniaga yang Mengambil Bahagian tersebut bagi mendapatkan bayaran balik terhadap barangan dan/atau perkhidmatan yang dibeli daripada mereka. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang pertikaian yang mungkin anda hadapi dengan Peniaga yang Mengambil Bahagian.

 • 9.3
 • Zapp tidak akan bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab terhadap anda dan/atau mana-mana pihak ketiga yang lain untuk sebarang kerosakan secara langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan atau sebarang kerugian berbangkit (walaupun Zapp telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut atau walaupun kerosakan tersebut dapat diramalkan), yang berpunca daripada Perkhidmatan anda gunakan dan/atau akses yang tidak dibenarkan terhadap atau pengubahan penghantaran atau data anda, sebarang komunikasi, penghantaran, bahan atau data yang dihantar atau diterima atau tidak dihantar atau diterima, atau sebarang transaksi yang dibuat melalui Perkhidmatan atau yang timbul berkaitan dengan tindakan penipuan atau menyalahi undang-undang.

 • 9.4
 • Zapp berhak untuk tidak membayar balik sebarang jumlah yang dipertikaikan kepada anda jika Zapp percaya bahawa anda bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat ini.

 • 9.5
 • Tiada bayaran balik yang anda berhak sekiranya Akaun anda telah digantung, ditamatkan atau dihentikan oleh Zapp disebabkan oleh Transaksi palsu, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran mana-mana undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan/atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFA) atau mana-mana peraturan dan/atau garis panduan yang dibuat di bawahnya). Adalah sah bagi Zapp untuk mengekalkan jumlah baki atau melepaskan baki tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan mengikut undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan yang berkenaan. Anda tidak berhak untuk menuntut apa-apa bentuk pampasan untuk apa-apa kerugian yang timbul daripadanya.

 • 10.1
 • Jika anda mendapati apa-apa kesilapan atau percanggahan atau Transaksi yang tidak dibenarkan dalam Akaun anda, anda mesti memberitahu kami sama ada secara lisan atau bertulis kepada Perkhidmatan Pelanggan kami atau mana-mana saluran lain kerana Zapp mungkin memberitahu anda dari semasa ke semasa, dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh Transaksi yang dipertikaikan, jika gagal semua rekod akan dianggap tepat dan anda adalah terikat.

 • 10.2
 • Sebarang pertikaian atau aduan yang anda kemukakan mesti disokong dengan semua maklumat dan dokumen yang berkaitan (jika ada). Zapp akan menyiasat pertikaian atau aduan anda dan kembali kepada anda mengenai keputusan kami dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan pertikaian atau aduan anda yang lengkap dengan semua maklumat dan dokumen yang berkaitan (jika ada).

 • 11.1
 • Perkhidmatan ini disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia". Setakat yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai, Zapp menafikan semua liabiliti dan tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan secara nyata atau tersirat dalam apa jua bentuk berhubung dengan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  1. ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa dan penggunaan Perkhidmatan tanpa gangguan;
  2. urutan, ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa atau keselamatan sebarang data, maklumat yang diberikan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan; Dan
  3. sebarang waranti tersirat kebolehdagangan, bukan pelanggaran dan apa-apa cara urusan, adat atau penggunaan perdagangan berkenaan dengan Perkhidmatan.
 • 11.2
 • Zapp akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Perkhidmatan adalah selamat dan tidak boleh diakses oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan tetapi tidak menjamin keselamatan atau kerahsiaan sebarang maklumat yang dihantar melalui Perkhidmatan atau sistem setara yang lain dalam mana-mana bidang kuasa melalui Perkhidmatan. Zapp tidak mengawal, dan tidak bertanggungjawab untuk mengawal bagaimana atau bila pengguna kami menggunakan Perkhidmatan atau ciri-ciri dan antara muka yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Kami tidak bertanggungjawab terhadap dan tidak bertanggungjawab untuk mengawal tindakan atau maklumat (termasuk kandungan) pengguna kami atau pihak ketiga yang lain.

 • 11.3
 • Setakat yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai, Zapp tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap anda dan/atau mana-mana pihak ketiga lain untuk sebarang kerosakan secara langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi kehilangan hasil, kehilangan pendapatan atau sebarang kerugian berbangkit (walaupun Zapp telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut atau walaupun kerosakan tersebut dapat diramalkan), yang berpunca daripada Perkhidmatan anda gunakan dan/atau akses yang tidak dibenarkan terhadap atau pengubahan penghantaran atau data anda, sebarang komunikasi, penghantaran, bahan atau data yang dihantar atau diterima atau tidak dihantar atau diterima, atau apa-apa transaksi yang dibuat melalui Perkhidmatan atau yang timbul berkaitan dengan tindakan penipuan atau menyalahi undang-undang, atau tindakan, keingkaran atau pengabaian, atau apa-apa representasi yang dibuat oleh, seseorang selain daripada kami, atau akibat daripada sebab yang di luar daripada kawalan manusia.

 • 11.4
 • Zapp tidak bertanggungjawab untuk sebarang Transaksi yang dibuat melalui Perkhidmatan. Sebarang pertikaian, kesalahan dan kesilapan dalam Transaksi mesti diselesaikan antara anda dan pihak yang berurus niaga.

 • 12.1
 • Setiap pihak hendaklah mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan kepada hak harta inteleknya sendiri. Kami tidak menuntut apa-apa hak harta intelek ke atas maklumat dan bahan yang anda berikan kepada Zapp. Dengan menyediakan kandungan yang menggunakan Perkhidmatan (secara langsung atau tidak langsung), anda memberi kami hak yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, berterusan, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, boleh disublesenkan (melalui pelbagai peringkat) untuk melaksanakan mana-mana dan semua hak cipta, tanda dagangan, paten, publisiti, moral, pangkalan data, dan/atau hak harta intelek lain (secara kolektif, "Hak IP") yang anda miliki dalam kandungan tersebut atau dikaitkan dengan kedai anda yang berkaitan dengan peruntukan, pengembangan kami serta penggunaan kandungan tersebut oleh pemegang serah hak, dan sublesen tersebut berkaitan dengan peruntukan, pengembangan dan promosi Perkhidmatan kami.

 • 12.2
 • Anda mewakili dan menjamin bahawa, untuk semua maklumat dan bahan yang anda berikan, anda miliki atau sebaliknya mengawal semua hak yang diperlukan untuk berbuat demikian dan untuk memenuhi kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat ini. Anda mewakili dan menjamin bahawa kandungan tersebut adalah tepat. Anda mewakili dan menjamin bahawa penggunaan mana-mana kandungan tersebut (termasuk kerja terbitan) oleh kami, pengguna kami, atau orang lain yang berkontrak dengan kami, dan mematuhi Perjanjian ini, tidak dan tidak akan melanggar mana-mana Hak Harta Intelek. Zapp tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kontrak yang anda atau mana-mana pihak ketiga berikan.

 • 12.3
 • Semua hak yang tidak diberikan secara jelas oleh Zapp kepada anda dalam Terma ini adalah dengan ini terpelihara oleh Zapp. Tiada hak yang tersirat. Anda tidak boleh menggunakan, meniru, atau menyalin secara keseluruhan atau sebahagian, sebarang tanda dagangan Zapp, tanda perkhidmatan, pakaian dagangan, logo, atau penjenamaan lain, dalam setiap keadaan, kebenaran bertulis daripada Zapp terlebih dahulu, mengikut budi bicara Zapp. Semua penggunaan Hak Harta Intelek yang dibenarkan akan memberi manfaat kepada Zapp. 21

 • 12.4
 • Antara pihak-pihak, Aplikasi dan Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, apa-apa dan semua perisian, dokumentasi, imej, kandungan video, logo, tajuk halaman, grafik tersuai, reka bentuk dan elemen antara muka pengguna, skrip, dan bahan lain yang terkandung di dalamnya atau disediakan berkaitan dengannya, dan semua pengubahsuaian, penambah baikkan dan kemas kini kepadanya, serta semua Hak Harta Intelek yang berkaitan dengan mana-mana bahan ini adalah dimiliki oleh Zapp dan/atau penaja, rakan kongsi dan pembekal pihak ketiganya. Anda tidak mempunyai hak atau lesen dalam atau terhadap Hak Harta Intelek Zapp selain daripada hak untuk menggunakan Perkhidmatan, selaras dengan Terma, sepanjang tempoh langganan yang berkenaan.

 • 13.1
 • Jika anda memutuskan untuk menamatkan/ menyahaktifkan Akaun tanpa menyalahgunakan Akaun untuk pengubahan wang haram dan/atau apa-apa aktiviti yang memudahkan pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas atau aktiviti jenayah atau apa-apa aktiviti haram lain, anda hanya boleh menamatkan / menyahaktifkan akaun Wang Dompet anda sifar dalam Akaun.

 • 13.2
 • Jika terdapat sebarang Baki Wang Dompet yang tersedia dalam Akaun anda selepas penamatan / penyahaktifan atas apa jua sebab, kami boleh mengembalikan Wang Dompet tersebut ke akaun bank anda yang diselenggarakan dengan institusi kewangan di Malaysia selepas menolak apa-apa amaun yang terhutang kepada kami berdasarkan peruntukan yang terpakai dalam Akta Wang Tidak Dituntut 1965 (“Akta”) yang mengawal selia wang elektronik – dalam hal ini, anda dinasihatkan untuk menuntut balik wang mengikuti had masa yang diperuntukkan dalam Akta tersebut. Untuk mendapatkan bayaran balik, anda mesti memberikan kami butiran akaun bank yang betul dan apa-apa maklumat lain yang mungkin kami perlu untuk mmbuat bayaran balik dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh kami menerima maklumat yang diperlukan.

 • 13.3
 • Anda boleh menamatkan / menyahaktifkan Akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Perkhidmatan Pelanggan kami di 03-76616211 atau hellocs@i-serve.com.my. Wakil Khidmat Pelanggan kami akan membantu untuk menamatkan / menyahaktifkan Akaun anda dan anda akan menerima notifikasi e-mel setelah selesai.

 • 13.4
 • Anda tidak boleh mengelak daripada siasatan dengan menamatkan/menyahaktifkan Akaun anda. Jika anda menamatkan/menyahaktifkan Akaun anda semasa kami menjalankan siasatan, kami mungkin menahan dana anda untuk melindungi Zapp, sekutu Zapp atau pihak ketiga daripada risiko pembalikan, caj balik, tuntutan, yuran, denda, penalti dan liabiliti lain. Anda akan tetap bertanggungjawab terhadap semua kewajipan yang berkaitan dengan Akaun anda walaupun selepas Akaun ditamatkan atau dinyahaktifkan.

 • 13.5
 • Zapp berhak untuk menamatkan/menggantung/menghentikan Akaun anda disebabkan transaksi penipuan, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran mana-mana undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan/atau AMLATFA atau mana-mana peraturan dan/atau garis panduan yang dibuat di bawahnya). Adalah sah bagi Zapp untuk mengekalkan jumlah baki atau melepaskan baki tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan mengikut undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan yang berkenaan. Anda tidak berhak untuk menuntut apa-apa bentuk pampasan untuk apa-apa kerugian yang timbul daripadanya.

 • 14.1
 • Anda dikehendaki mengemas kini Maklumat Akaun dan hubungan anda setiap masa. Mana-mana Akaun yang didapati mengandungi maklumat yang salah dan/atau lapuk akan digantung.

 • 14.2
 • Adalah menjadi dasar Zapp untuk melarang dan secara aktif meneruskan pencegahan pengubahan wang haram dan sebarang aktiviti yang memudahkan pengubahan wang haram atau pembiayaan aktiviti pengganas atau jenayah. Zapp komited terhadap pematuhan pencegahan pengubahan wang haram mengikut undang-undang yang terpakai dan menghendaki pengarah, pegawai dan pekerjanya mematuhi piawaian ini dalam mencegah penggunaan produk dan perkhidmatannya bagi tujuan pengubahan wang haram.

 • 15.1
 • Sehubungan dengan penggunaan Akaun anda, anda tidak boleh:

  1. memberikan maklumat palsu, tidak tepat atau mengelirukan;
  2. menggunakan Akaun untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk perjudian dalam talian, tidak kira sama ada perjudian dalam talian dibenarkan dalam bidang kuasa di mana anda berada;
  3. menggunakan Akaun dengan cara yang boleh menyebabkan aduan, pertikaian, tuntutan, penalti atau liabiliti lain kepada Zapp, Pengguna lain atau pihak ketiga;
  4. melanggar terma Perjanjian ini, perjanjian Zapp lain yang berkaitan atau melanggar mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
 • 15.2
 • Jika kami, mengikut budi bicara mutlak kami, percaya bahawa anda mungkin terlibat dalam aktiviti terhad di atas, kami mungkin mengambil pelbagai tindakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  1. menggantung atau menyekat akses anda kepada Perkhidmatan;
  2. menamatkan Perjanjian ini dan enggan memberikan Perkhidmatan kepada anda;
  3. menahan baki Akaun anda jika diperlukan secara munasabah untuk melindungi daripada risiko liabiliti; Atau
  4. mengambil tindakan undang-undang terhadap anda.
 • 15.3
 • Tertakluk kepada mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan, sekiranya kami berhenti menyediakan Perkhidmatan kepada anda atas sebab anda melanggar mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau Perjanjian ini, kami akan membayar balik apa-apa Baki Wang Dompet yang tersedia bagi Akaun anda mengikut Klausa 13.2 Perjanjian ini. Zapp berhak mengenakan yuran pentadbiran terhadap bayaran balik tersebut.

 • 16.1
 • Umum

  Anda bertanggungjawab terhadap semua pembalikan, caj balik, tuntutan, yuran, kos, denda, penalti dan liabiliti lain yang ditanggung oleh Zapp, Pengguna, atau pihak ketiga yang disebabkan oleh atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Perjanjian ini, dan / atau penggunaan Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk membayar balik Zapp, Pengguna, atau pihak ketiga untuk sebarang dan semua liabiliti tersebut. Sebarang arahan dan/atau pengesahan yang anda berikan kepada Akaun anda (sama ada secara lisan atau bertulis) sebaik sahaja anda disahkan akan dipercayai oleh Zapp. Zapp tidak akan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang anda atau orang lain lakukan di mana Zapp bertindak atas arahan tersebut dengan niat baik, sehingga dan melainkan jika terbukti bahawa Zapp didapati cuai dalam perbuatan atau pengabaian itu.

 • 16.2
 • Pembayaran Balik untuk Liabiliti Anda

  Sekiranya anda bertanggungjawab untuk sebarang jumlah yang terhutang kepada Zapp, Zapp boleh mengeluarkan jumlah tersebut dengan serta-merta daripada baki Akaun anda. Jika anda tidak mempunyai baki yang mencukupi untuk menampung liabiliti anda, baki anda yang tinggal (jika ada) akan dikeluarkan, Akaun anda akan mempunyai baki negatif untuk menyamai jumlah liabiliti anda, dan anda akan diminta untuk segera menambah wang ke baki Zapp anda atau membayar balik Zapp melalui kaedah alternatif. Sekiranya anda tidak berbuat demikian, Zapp mungkin melibatkan Tindakan pengutipan untuk mendapatkan semula jumlah tersebut daripada anda.

 • 16.3
 • Tindakan oleh Zapp – Aktiviti Terhad

  Jika Zapp, mengikut budi bicara mutlaknya, percaya bahawa anda mungkin terlibat dalam sebarang Aktiviti Terhad, kami boleh mengambil pelbagai tindakan untuk melindungi Zapp, Sekutu, Pengguna lain, pihak ketiga lain ataupun anda daripada pembalikan, caj balik, tuntutan, yuran, denda, penalti dan apa-apa liabiliti lain. Tindakan yang mungkin kami ambil termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  1. menyahaktifkan, menggantung atau mengehadkan akses anda kepada Akaun atau Perkhidmatan anda;
  2. enggan memberikan Perkhidmatan kepada anda sekarang dan kemudian;
  3. menahan dana anda untuk satu tempoh masa yang munasabah diperlukan bagi melindungi daripada risiko liabiliti terhadap Zapp atau pihak ketiga, atau jika kami percaya bahawa anda mungkin terlibat dalam aktiviti dan/atau transaksi yang berpotensi palsu atau mencurigakan.
 • 16.4
 • Tindakan oleh Zapp –Penyahaktifan Akaun, Penamatan Perkhidmatan, Akses Akaun Terhad, Kriteria Sulit.

  Zapp, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dan/atau akses kepada Perkhidmatan atas apa-apa sebab dan pada bila-bila masa setelah notis dan membayar kepada anda sebarang dana yang tidak terhad yang disimpan dalam baki Akaun anda. Jika kami mengehadkan akses kepada Akaun anda, termasuk melalui Rizab atau pegangan, kami akan memberikan anda notis tindakan kami, dan peluang untuk meminta pemulihan akses jika, mengikut budi bicara mutlak kami, kami menganggapnya sesuai. Selanjutnya, anda mengakui bahawa keputusan Zapp untuk mengambil tindakan tertentu, termasuk mengehadkan akses ke Akaun anda, meletakkan pegangan atau mengenakan Rizab, mungkin berdasarkan kriteria sulit yang penting untuk pengurusan risiko kami, keselamatan Akaun Pengguna dan sistem Zapp. Anda bersetuju bahawa Zapp tidak berkewajipan untuk mendedahkan butiran pengurusan risiko atau prosedur keselamatannya kepada anda.

 • Jika anda tidak membuat sebarang transaksi melalui Akaun anda selama tempoh dua belas (12) bulan berturut-turut, Akaun anda dianggap tidak aktif dan caj pentadbiran, tertakluk kepada terma dan syarat tertentu, boleh dikenakan terhadap jumlah baki Akaun anda, sehingga

  1. Waktu anda melakukan Transaksi; Atau
  2. Akaun anda akan kami tamatkan sebaik sahaja didapati dana tidak mencukupi untuk membayar caj pentadbiran.
 • Kami berhak untuk meminda Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menerbitkan versi terkini di aplikasi mudah alih/laman web Zapp. Versi Perjanjian yang dikemas kini ini akan berkuat kuasa selepas dua puluh satu (21) hari calendar setelah ia diterbitkan di aplikasi mudah alih/laman web Zapp. Setiap kali anda menggunakan Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian sebagaimana yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa.

 • 19.1
 • Perjanjian ini dan/atau operasi Akaun yang kami selenggarakan dan/atau penggunaan Perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai ditadbir mengikut undang-undang di Malaysia. Kami tidak menerima apa-apa liabiliti, secara langsung atau tidak langsung atas ketidakpatuhan undang-undang mana-mana negara selain Malaysia. Hakikat bahawa anda dapat mengakses Perkhidmatan melalui Internet dari negara selain Malaysia tidak boleh ditafsirkan untuk menganggap bahawa undang-undang negara tersebut mentadbir Perjanjian ini dan/atau operasi Akaun melalui internet dan/atau Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang sedia ada berkaitan dengan Perkhidmatan yang terpakai di Malaysia. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mematuhi mana-mana peraturan yang terpakai di negara dari mana anda mengakses internet.

 • 19.2
 • Semua pertikaian adalah tertakluk kepada bidang kuasa/kuasa Mahkamah di Kuala Lumpur (Malaysia). Walau bagaimanapun, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami mengambil apa-apa tindakan undang-undang atau prosiding yang timbul daripada terma-terma ini di mana-mana mahkamah lain, tribunal atau forum lain yang sesuai, dan anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa/pihak berkuasa berkenaan.

 • Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan yang tidak ditangani oleh Zapp, anda boleh menghubungi Bank Negara Malaysia di:

  Bank Negara Malaysia

  Laman Informasi Nasihat dan Khidmat

  (Walk-in Customer Service Centre)

  Ground Floor, D Block,

  Jalan Dato’ Onn

  50480 Kuala Lumpur

  Pusat Perhubungan (BNMTELELINK)

  Tel: 1300-88-5465 (Overseas: 603-2174-1717)

  Faks: 603-2174-1515

  E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my